Milieu Centraal

Is het energielabel woningen voor mij verplicht?

Hieronder vindt u vragen over uitzonderingen op de verplichting om bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning een energielabel te overleggen.

Is het energielabel ook verplicht voor monumenten?

Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Ze hebben wel een voorlopig energielabel gekregen, maar u bent als eigenaar van een monument niet verplicht een definitief label te overhandigen als u de woning verkoopt of verhuurt.

Is het energielabel ook verplicht als ik een kamer in m'n huis verhuur of ga verhuren?

Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers.

Is het energielabel ook verplicht als ik ga onderverhuren?

Ja, in alle gevallen van nieuwe verhuur voor langer dan 4 maanden is een energielabel verplicht. Als u uw woning gaat onderverhuren is uw huiseigenaar verantwoordelijk voor het verkrijgen en beschikbaar stellen van een definitief energielabel. Een eventuele boete is ook voor de woningeigenaar. Als onderverhuurder moet u uw huisbaas op de hoogte stellen van de onderverhuur.

Is het energielabel ook verplicht als ik m'n huis tijdelijk verhuur bijvoorbeeld in de vakantie?

Het energielabel geldt niet als:

1)      U uw huis minder dan vier maanden per jaar gaat verhuren aan dezelfde bewoner;

2)      Uw huis bij tijdelijke verhuur een verwacht energieverbruik heeft van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.

Als u uw huis dus tijdelijk verhuurt in de vakantie zal over het algemeen aan beide bovenstaande voorwaarden worden voldaan, en dus is het energielabel niet verplicht.

Is het energielabel ook verplicht voor recreatiewoningen?

Bij de verkoop of verhuur van uw recreatiewoning moet een definitief energielabel zijn geregistreerd. Er zijn twee manieren om een label te registreren. De manier waarop uw recreatiewoning staat geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is van belang. U kunt dit met postcode en huisnummer opzoeken op: https://bagviewer.kadaster.nl.

 1. Als aan de recreatiewoning door de gemeente in de BAG een ‘woonfunctie’ is toegekend, dan kunt u via de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl een energielabel registreren.

 Als eigenaar kunt u met uw DigID inloggen in de webapplicatie, uw recreatiewoning selecteren en hiervoor een energielabel laten registreren. Het kan voorkomen dat uw recreatiewoning in de BAG een ‘woonfunctie’ heeft, maar dat u de woning toch niet vindt in de webapplicatie. In dat geval kunt u bij RVO.nl een zogenaamd koppelingsverzoek indienen, waarmee de woning aan uw naam wordt gekoppeld. De kunt u lezen in: Hoe werkt het koppelingsverzoek? (pdf) http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/11/Instructie%20koppelingsverzoek.pdf

 2. Heeft de gemeente in de BAG gekozen voor de aanduiding ‘logiesfunctie’, dan valt het object onder Utiliteitsbouw. Voor Utiliteitsbouw is de webapplicatie (dus het vereenvoudigde label voor woningen) niet bestemd. In dat geval dient u een energielabel te laten registreren door een Energie-Index (EI) te laten opstellen. Hiervoor kunt u een EPA-adviseur inschakelen. U kunt uw keuze voor een adviseur maken op: http://www.qbis.nl/zoeken/sub/Energie-advies/Energielabel%20utiliteitsbouw.

Uitzonderingen

Een energielabel is verplicht voor recreatiewoningen, maar er staan in de regelgeving enkele uitzonderingen beschreven.

Er hoeft geen energielabel te worden geregistreerd voor ‘alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2'. (Hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld.)

Er is geen energielabel nodig voor ‘residentiële gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren’.

 

Is het energielabel ook verplicht voor caravans?

Nee. Caravans staan niet ingeschreven in het kadaster als woning, dus vallen er sowieso buiten.

Is het energielabel ook verplicht voor slooppanden?

Ja, het label is verplicht voor (nieuwe verhuur van) woningen die op basis van de leegstandswet verhuurd worden (onder de liberalisatiegrens) en op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Is het energielabel ook verplicht voor woonboten en woonwagens?

Ja. Ook voor woonwagens en woonboten geldt de labelplicht.

De methodiek in de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl is nog niet geschikt voor het aanvragen van een definitief energielabel voor woonboten/woonwagens. Dit wordt momenteel door een werkgroep van BZK/RVO.nl verder onderzocht. Er wordt gewerkt aan een oplossing. De handhaving door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT is daarom vooralsnog gericht op “gewone” woningen die wel een label kunnen laten registeren.

Is het energielabel ook verplicht voor woonwagens?

Woonwagens zijn veelal niet groter dan 50 m2, de grenzen voor het definitieve energielabel. Als de woonwagen groter is dan deze 50 m2 moet u wél een definitief energielabel aanvragen bij verkoop of verhuur.

Is het energielabel ook verplicht voor nieuwbouwwoningen?

Ja, het energielabel is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht bij oplevering het energielabel te overhandigen aan u als kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning, door in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Een EPC-berekening van de woning kan niet worden gebruikt als vervanging voor het definitieve energielabel.

Is het energielabel ook verplicht voor appartementen kleiner dan 50 m2?

Ook appartementen kleiner dan 50 m2 zijn labelplichtig.

Moet ik als projectontwikkelaar een definitief energielabel verstrekken voor een woning die al wel verkocht is maar nog niet is opgeleverd?

Ja, bij de oplevering moet wettelijk gezien een definitief energielabel worden overlegd. Dat het huis al verkocht is, ontslaat u niet van die plicht.

Moet ik als projectontwikkelaar een definitief energielabel verstrekken voor een woning die ik in opdracht bouw?

Nee, als u de woning in opdracht bouwt en uw opdrachtgever de eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw, is het aan de opdrachtgever om een energielabel aan te vragen.

Wij hebben met z'n drieën een huis geërfd. Ik koop de anderen uit. Is een energielabel nodig?

Nee, dan is er geen energielabel nodig.

Hier is sprake van een akte van verdeling: het toedelen van het aandeel in de woning aan de andere erfgenamen tegen betaling van een waarde/bedrag. Dit geldt niet als een verkooptransactie waarvoor een energielabelplicht geldt.

Is het energielabel verplicht bij het uitkopen van de ex-partner vanwege echtscheiding?

Als u vanwege een (echt)scheiding volledig eigenaar wordt van de woning, bent u niet verplicht een energielabel te hebben.